Privacyreglement Switch for Life

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hoofdstuk 1: Toelichting op het Reglement

Switch for Life mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Switch for Life de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Switch for Life worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Switch for Life vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Switch for Life in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Switch for Life expliciet om jouw toestemming moet vragen.

Hoofdstuk 2: De persoonsgegevens die Switch for Life gebruikt en het doel van het gebruik

Switch for Life verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Switch for Life of via het contactformulier contact met ons opneemt. Switch for Life verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over je medische achtergrond en levensstijl. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Switch for Life sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Hoofdstuk 3: Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Switch for Life verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Switch for Life-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Switch for Life met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Hoofdstuk 4: Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Switch for Life verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Switch for Life worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Switch for Life beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Switch for Life om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Switch for Life hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Switch for Life verstrekte persoonsgegevens;
 • Switch for Life heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Switch for Life hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste factuur,waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Switch for Life zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Hoofdstuk 5: Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@personaltrainingdelft.nl aangeven.

Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Switch for Life.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Switch for Life opnemen en probeert Switch for Life er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Switch for Life ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Switch for Life.

Privacyreglement Switch for Life versie mei 2018

Algemene Voorwaarden Switch for Life

Definities:

 • De klant: de persoon die de personal trainer tegen betaling inhuurt voor advies en begeleiding van een programma voor training, en/of voeding, en/of leefstijl.
 • De personal trainer: de natuurlijke persoon die opgeleid is om klanten tegen betaling te begeleiden bij een programma voor training, en/of voeding, en/of leefstijl.
 • Personal training: personal training is een betaald programma met elementen van training, en/of voeding, en/of leefstijl waarin een personal trainer een klant begeleidt om zijn of haar persoonlijke doelen te realiseren.

Artikel 1: over personal training en de mogelijke risico’s

 1. Personal training is een programma met elementen van training, voeding en leefstijl waarin in veel gevallen een component van fysieke inspanning aanwezig is.
 2. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan of wilt beeindigen.
 3. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen, zowel qua training als qua voeding of leefstijl.
 4. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewustzijn.

Artikel 2: aard van de overeenkomst

 1. U heeft een overeenkomst afgesloten met een personal trainer welke op de voorzijde van de overeenkomst met naam wordt genoemd. Deze personal trainer is zelfstandig ondernemer.
 2. De aard van deze overeenkomst is dat u deze personal trainer opdracht geeft voor het geven van adviezen en het samenstellen van uw programma op training, voeding en leefstijl en het begeleiden van dit programma.
 3. De personal trainer waarmee u deze overeenkomst aangaat, voert zijn of haar werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uit.

Artikel 3: aansprakelijkheid

 1. U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden.
 2. Trainingen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan.
 3. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd.
 4. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst.
 5. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.
 6. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid.
 7. U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.
 8. Indien u personal training volgt binnen een fitnessclub, dan bent u verplicht om een lidmaatschap met de betreffende fitness club te hebben. Een dergelijk lidmaatschap geeft u alleen het recht om gebruik te maken van de faciliteiten en services van de betreffende fitness club. Voor het gebruik van personal training dient u een aparte en aanvullende overeenkomst af te sluiten en zijn extra betalingen vereist die bovenop de lidmaatschapskosten van de club komen.

Artikel 4: annuleringen of te laat komen

 1. Personal training sessies die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten binnen 24 uur vooraf worden gemeld.
 2. Annuleringen moeten worden gemaakt per email of andere communicatie methode gericht aan de personal trainer of op andere schriftelijke wijze.
 3. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal trainingsafspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.
 4. De afspraken dienen op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen.
 5. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 6. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat ben en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan. Het is aan de personal trainer om hierop eventueel uitzonderingen te maken.
 7. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training.
 8. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen. Doorgaans zal de personal trainer echter flexibel omgaan met dergelijke situaties.

Artikel 5: geldigheid en recht

 1. Deze leveringsvoorwaarden gaan in bij het aangaan van de overeenkomst.
 2. Op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.